משלוח חינם בקניה מעל 400 ש“ח

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

שעם הטבע מחויב להגנה על פרטיות משתמשיו (להלן: ה”משתמש/ים”). מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) נוצרה על מנת ליידע אותך על האופן שבו אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע שאתה מוסר לנו בקשר לאתר האינטרנט שלנו (להלן: ה”אתר”). אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תשתמש בשירותים שלנו ואל תמסור לשעם הטבע את המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן).

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של העסק:

2. העסק לא ימסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין העסק; (ג) אם יארגן העסק את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – העסק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע העסק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם העסק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות העסק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של העסק. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי העסק בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההזמנה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת העסק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העסק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינו של העסק והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. העסק לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות העסק; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של העסק או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה העסק יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.

6. בנוסף למידע אשר נמסר מרצונו החופשי של המשתמש, נאסף מידע נוסף באופן אוטומטי. סוג המידע שעשוי להיאסף אוטומטית יכול לכלול את התאריך והשעה של כניסתך לאתר, את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שבו אתה משתמש, את הדומיין והמארח שממנו נכנסת לאינטרנט, את תוכנת הדפדפן ומערכת ההפעלה שלך, ואת הפעילויות הספציפיות שאתה מבצע, בזמן שאתה מבקר באתר.

7. שימוש במידע

ככלל, אנו משתמשים במידע שלך (לרבות המידע האישי שלך) לצורך מענה לבקשותיך הספציפיות, וכדי לשלוח לך פרטים אחרים הקשורים לחשבונך. שעם הטבע עשויה להשתמש במידע האמור לעיל, כולל בין היתר מידע שנאסף אודות דפוסי שימוש באתר, למטרות הבאות:

א. שיפור האתר, השירותים והחומרים שבו;

ב. הקלה על ביצוע הזמנות עתידיות באתר, כולל פנייה למשתמשים במקרה הצורך;

ג. התאמה אישית של תוכן ומודעות פרסומת המסופקים למשתמשים וביצוע פעילויות של אנליטיקה ו/או שיווק ישיר;

ד. מחקר אודות השימוש באתר ו/או השימוש בשירותים, לרבות ניתוח סטטיסטי של מכירות;

ה. איסוף נתונים על הכמות והזמינות של השירותים ובחינת המוצרים הנמכרים;

ו. ביצוע סקרי שביעות רצון בדוא”ל או על ידי פנייה למשתמש בטלפון הסלולרי שלו או במספר אחר שנמסר לשעם הטבע;

ז. מסירת עדכונים בנוגע למבצעים וקידום מכירות, בכפוף לזכותך לא לקבל מידע פרסומי כפי שמתואר להלן; ו/או

ח. מענה לדרישות בהתאם לדין (לדוגמה, בקשה מגופי אכיפת החוק) או כל עניין משפטי אחר, כגון לצורך אכיפת כללי מדיניות מקומיים, טיפול בתביעות נזק עם צדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, מענה לתביעות, או הגנה על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של אחרים.

8. הבסיס החוקי

הבסיס החוקי לאיסוף ולשימוש במרבית המידע האישי הוא שהוא נחוץ לביצוע השירותים הרלוונטיים על ידי שעם הטבע על פי ההזמנה שביצעת משעם הטבע. אי-מסירת מידע אישי כאמור משמעו ששעם הטבע לא תוכל לספק לך את השירותים הרלבנטיים.

הבסיס החוקי לשליחת תקשורת שיווקית אליך בנוגע לשירותי שעם הטבע, היא שנתת את הסכמתך הברורה לכך שהמידע האישי שלך ישמש למטרה ספציפית זו.

אם השתמשת בשירותי שעם הטבע בעבר, יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי להתאים בין הנתונים שאנו אוספים לנתונים אחרים שנאספו בעבר, על מנת להתאים אישית את התוכן שאנו שולחים אליך, כדי להפכו למתאים ורלוונטי יותר לצרכים שלך.

(להלן ביחד: ה”מטרות”)

שמירה על סודיות

1. העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו. עם זאת, ייתכן כי נותני שירות חיצוניים לעסק שומרים את פרטי הלקוח, ובכללם נתוני כרטיס האשראי שהוזן בעת ההזמנה. העסק אינו אחראי למעשה ו/או מחדל של נותן השירותים.

2. למעט כפי שנקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו עושים מאמצים סבירים לוודא שלעולם לא נעביר במכוון איזשהו חלק מהמידע האישי שלך, כמשתמש יחיד, לאף צד שלישי מבלי שקיבלנו את רשותך, למעט כפי שהוסדר במדיניות זו או בדרך אחרת כפי שהותר או נדרש בדין. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, העסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח. אנו עשויים להשתמש בחברות וביחידים כצדדים שלישיים כדי לאפשר את ביצוע השירותים או כל חלק מהם, כדי לבצע משימות (לדוגמה, בין היתר, משלוח, שיווק, ניהול נתונים, או תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה, ניהול מאגרי מידע, אנליטיקה לרשת ושיפור השירותים), כדי לסייע לנו בניתוח אופן השימוש באתר שלנו ולמטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. שעם הטבע עשוי גם לגלות את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אם אתה תפר את תנאי השימוש, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי (כהגדרת מונחים אלה בתקנון לעיל) ו/או כל הסכם אחר עם שעם הטבע ו/או מי מטעמו או שתשתמש באתר כדי לבצע מעשה או מחדל לא חוקי או תבצע כל מעשה או מחדל העלולים להזיק לשעם הטבע, לרכושו, ולמוניטין שלו.

4. שעם הטבע עשוי גם לגלות מידע אישי שלך בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, אם קיימים, בין המשתמש לבין שעם הטבע או כל אדם אחר בשמה או כדי לאכוף מדיניות, להגיב לתביעות של צד שלישי או להגן על הזכויות, הרכוש, או הבטיחות של צדדים שלישיים.

צדדים שלישיים אלה עשויים להימצא במדינות מחוץ למדינתך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שאנו מקבלים. צדדים שלישיים אלה עשויים לקבל גישה למידע אישי שלך רק למטרות של ביצוע משימות אלה בשמנו ותחת התחייבויות דומות לאלה שבמדיניות פרטיות זו. במקרים כגון אלה, צדדים שלישיים אלה חייבים לציית לדרישות אבטחת המידע והפרטיות שלנו והם אינם מורשים להשתמש במידע אישי שהם מקבלים מאתנו לאף מטרה אחרת. כאשר אנו מעבירים מידע אישי, אנו משתמשים במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי לסייע לוודא שהזכויות וההגנות שלך יעברו יחד עם הנתונים שלך. אנו נעביר מידע אישי תוך דאגה לאמצעי הגנה מתאימים ונאותים.

5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי  הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

6. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל  קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הזכויות שלך

זכותך לבקש עותק של המידע הנמצא ברשותנו. אם אתה מעוניין בעותק של חלק או כל המידע האישי שלך, באפשרותך לפנות אלינו בבקשה ואנו עשויים לגבות סכום קטן תמורת שירות זה. ברצוננו לוודא שהמידע האישי שלך מדויק ומעודכן. אתה רשאי לבקש לתקן מידע שאתה סבור כי אינו מדויק וכן שהמידע שלך יועבר לאחראי מאגר נתונים אחר.

בנוסף, אם אתה נמצא באיחוד האירופי (להלן: “האיחוד האירופי”), מוקנות לך זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלך. בכפוף לזכאותך לזכויות אלה, למשתמשים באיחוד האירופי עומדות הזכויות הבאות:

1) לבקש תיקון של המידע האישי שלך כאשר המידע שאנו מחזיקים אודותיך שגוי או חסר.

2) להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

3) להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא שהעיבוד האמור נחוץ לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אך מבלי לגרוע מזכויותינו להמשיך לעבד מידע אישי כאמור על פי כל בסיס חוקי אחר, כגון במקרה שהדבר נדרש בקשר לביצוע השירותים או אם עלינו לשמור מידע זה בקשר לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית.

4) להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית (כולל פרופיילינג) בנסיבות מסוימות.

5) לבקש שהמידע האישי שלך יימחק בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד אינו נחוץ עוד למטרה שלשמה נאסף במקור, ואין סיבה מוצדקת שאנו נמשיך לעבד או לאחסן אותו (לדוגמא, אם שמירה כאמור נדרשת בקשר לשירותים או בהתאם לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית);

6) לקבל את המידע האישי שלך, או לבקש מאתנו להעבירו לארגון אחר.

אם ברצונך להגיש בקשה בנוגע לכל אחד מהאמורים לעיל, באפשרותך לפנות אלינו ב-vanessa@naturescork.com . לידיעתך, לא תמיד יש אפשרות להסיר לחלוטין או לשנות מידע בכל מאגרי המידע והשרתים שלנו, אם כי תמיד נעשה מאמצים סבירים לעשות זאת לבקשתך. זכור שאין לנו אפשרות להסיר את המידע שלך מרשומות של צד שלישי, שקיבל את המידע שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר זה עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לידיעתך, אתרים אלה אינם מכוסים במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את פרקטיקות המידע הנהוגות על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרים אחרים, חברות או יחידים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של שעם הטבע. אני מציעים שכאשר אתה עובר לאתר אחר דרך קישור, תקרא תמיד את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לפני שתנדב מידע המזהה אותך אישית.

קבצי Cookies

אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookies ו/או בטכנולוגיות אחרות או קבצים אחרים (יחד ייקראו: “קבצי Cookies”) כדי לזהות כיצד מבקרים עושים שימוש באתר זה. נתוני מעקב מוסכמים אלה יכולים לשמש אותנו על מנת לסייע לשפר ולהיטיב את חוויית האתר עבור כל המשתמשים שלנו. בנוסף, קבצי Cookies משמשים להתאמת האתר להעדפותיך האישיות. קבצי Cookies מכילים מידע מגוון, כמו הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שנשארת באתר, המיקום שממנו הגעת לאתר ועוד. המידע הנשמר בקבצי Cookies הנו סודי ומנהלי האתר של שעם הטבע נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח סודיות זו. אם אתה מעדיף שקבצי Cookies לא יישמרו במחשבך, אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות את רוב קבצי ה-Cookies, או להסיר ידנית קבצי Cookies שנשמרו במחשבך. אולם, על ידי דחיית קבצי Cookies באופן זה, ייתכן שלא תוכל לגשת באופן מלא לכל האפשרויות המוצעות באתר זה.

שונות

אנו שומרים את הזכות לתקן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנא עיין במדיניות פרטיות זו לעתים קרובות, כדי שתהיה מעודכן בנוגע לכללי המדיניות הנוכחיים שלנו.

ברירת הדין וסמכות השיפוט

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל והיא תפורש על פיהם למעט דיני ברירת הדין. הנך מסכים במפורש, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה או תובענה הנובעות או הקשורות למדיניות פרטיות זו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, תוך שלילת סמכות השיפוט של כל תחום שיפוט אחר.

במדיניות פרטיות זו שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות במדיניות פרטיות זו מתייחסות לגברים ונשים כאחד.